İKSA , Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,OSGB, iş sağlığı ve güvenliğini  hizmetleri,Kırklareli , Trakya,Lüleburgaz, Babaeski, Edirne, Keşan ,Uzunköprü,Havsa, İpsala, Çorlu, Çerkezköy,Saray, Ergene, Süleymanpaşa, Malkara,Hayrabolu, Ergene,Tekirdağ , Pınarhisar,Keşan,Uzunköprü,Babaeski, Havsa, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti ,ağır sanayi işletmeleri , iş güvenliği danışmanlığı ,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ,  iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk , iş kazalarının,  İş Sağlığı ve Güvenliği dokümantasyonun  ,İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak , Risk Değerlendirmesi yapmak ,Acil Durum Planı hazırlamak,Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,Acil Durum Planı hazırlamak,Risk Değerlendirmesi yapmak, Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek, İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak, OSGB,

iş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,Yıllık Çalışma Planı hazırlamak ,Eğitim Planı hazırlamak ,İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak ,Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak , Risk Değerlendirmesi yapmak ,Acil Durum Planı hazırlamak ,Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak ,İç Yönetmelik hazırlamak ,İş İzni Prosedürü hazırlamak ,Çalışma talimatları hazırlamak ,İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek ,Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak ,Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek ,Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek ,Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak ,Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek ,Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek ,Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak , Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak , Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ,Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek ,Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek ,İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek ,Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek ,Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek ,İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz, İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak ,Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ,Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek ,İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak ,İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak ,İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak ,Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak ,İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak ,İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak ,Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak ,İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek ,Yıllık çalışma planı hazırlamak, Acil Durum Planı Hizmetleri

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; ,Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek, Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır ,Risk Değerlendirmesi Hizmetleri ,İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp ,Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,, Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İKSA A.Ş. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

 

İş Kanunu, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İSG Tüzüğü ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene, iş yeri amirlerine ve çalışanlara danışmanlık yapmak ve uygulamaları denetlemek.

 

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak İSG çalışma dosyalarını hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesini sağlamak.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayınlanacak mevzuat değişiklikleri, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeniliklere göre gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

 

İşin ve işyerinin yapısına göre oluşabilecek tehlikeleri engellemeye yönelik alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların ya da temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamasının takibini yapmak.

İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde, işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına teknik danışmanlık yapmak.

 

İşe giriş işlemleri. acil durum müdahale planı, yıllık eğitim planı, değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsayan; ISG yönetim sistemi dokümanlarını hazırlamak.

İşyerinin yapısına uygun bir kurum içi İSG yönetmeliği hazırlamak, üst yönetime onaylatmak ve uygulanmasını takip etmek, uygunsuzlukları tespit ederek ve yazılı ve sözlü olarak üst yönetime bildirmek.

 

İşyerinin ISG yönünden risk analizlerinin yapmak. Olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri tespit etmek, risk analiz dosyasını hazırlamak. Sonrasında, tehlike ve kaza ihtimallerine ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak ve İşvereni ve çalışanları bilgilendirmek.

 

Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İSG Kurulu oluşturulmasını sağlamak İSG Kurulu üyelerinin eğitimlerini yapmak, aylık toplantılarında bulunmak, kurul üyelerine işyerinin mevcut İSG durumu ile ilgili özet bilgi vermek, eksiklikleri bildirmek, önerilerde bulunmak. Karşılıklı görüş alışverişi neticesinde alınan kararları, toplantı tutanağına yazmak ve tüm kurul üyelerine imzalattıktan sonra işverene sunmak.