İKSA , Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,OSGB, iş sağlığı ve güvenliğini  hizmetleri,Kırklareli , Trakya,Lüleburgaz, Babaeski, Edirne, Keşan ,Uzunköprü,Havsa, İpsala, Çorlu, Çerkezköy,Saray, Ergene, Süleymanpaşa, Malkara,Hayrabolu, Ergene,Tekirdağ , Pınarhisar,Keşan,Uzunköprü,Babaeski, Havsa, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti ,ağır sanayi işletmeleri , iş güvenliği danışmanlığı ,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ,  iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk , iş kazalarının,  İş Sağlığı ve Güvenliği dokümantasyonun  ,İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak , Risk Değerlendirmesi yapmak ,Acil Durum Planı hazırlamak,Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,Acil Durum Planı hazırlamak,Risk Değerlendirmesi yapmak, Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek, İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak, OSGB,

iş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,Yıllık Çalışma Planı hazırlamak ,Eğitim Planı hazırlamak ,İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak ,Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak , Risk Değerlendirmesi yapmak ,Acil Durum Planı hazırlamak ,Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak ,İç Yönetmelik hazırlamak ,İş İzni Prosedürü hazırlamak ,Çalışma talimatları hazırlamak ,İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek ,Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak ,Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek ,Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek ,Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak ,Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek ,Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek ,Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak , Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak , Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ,Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek ,Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek ,İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek ,Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek ,Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek ,İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz, İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak ,Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ,Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek ,İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak ,İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak ,İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak ,Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak ,İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak ,İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak ,Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak ,İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek ,Yıllık çalışma planı hazırlamak, Acil Durum Planı Hizmetleri

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; ,Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek, Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır ,Risk Değerlendirmesi Hizmetleri ,İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp ,Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,, Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİLGİ

 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1'de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

 

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

 

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanın değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

 

(4) Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

· Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

· Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

· Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

 

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 

Eğitim süreleri ve konuları

MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

· Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

· Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

· Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

 

(2) Belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1'de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

 

(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

 

Temel İş güvenliği eğitimleri ve İş güvenliği işverenlerle birlikte belirlenen zamanlarda firmamızda çalışan uzman kadromuzdaki işyeri hekimimiz ve iş güvenliği uzmanımız tarafından mevzuatta belirtilen saatlere uygun olarak verilir.

 

 

EK-1

1. Genel konular

· Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

· Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

· İşyeri temizliği ve düzeni,

· İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları

· Meslek hastalıklarının sebepleri,

· Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

· Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

· İlkyardım

 

3. Teknik konular

· Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

· Elle kaldırma ve taşıma,

· Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

· İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

· Ekranlı araçlarla çalışma,

· Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

· İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

· Güvenlik ve sağlık işaretleri,

· Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

· İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

· Tahliye ve kurtarma